Flexibilitet kan beskrivas som förändring av inmatad effekt och/eller konsumtionsmönster på en individuell eller aggregerad nivå

  • som en reaktion på en extern signal (prissignal/elnätstariff med mera)
  • för att erbjuda en tjänst inom energisystemet
  • för att gynna elnätet.

Det här gör Ei

Ei har till uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Som ett resultat av ett regeringsuppdrag har vi lagt fram förslag på åtgärder som kan stimulera efterfrågeflexibilitet, det vill säga åtgärder som gör det attraktivt för elkunder att flytta sin elförbrukning.

På Ei arbetar vi dock bredare med flexibilitet än enbart med efterfrågeflexibilitet. Här har vi sammanställt information om vårt arbete. Informationen innehåller länkar till projekt och aktiviteter där du kan läsa mer.

Ei arbetar med flexibilitet inom följande tre huvudområden:

Du kan läsa mer om Ei:s projekt och aktiviteter under respektive huvudområde.

Ei:s strategi för flexibilitet i elsystemet

Ei har tagit fram en strategi för myndighetens fortsatta arbete med att skapa förutsättningar för mer flexibilitet i elsystemet. I strategin pekar vi ut riktningen och har även identifierat vilka frågor som vi på Ei kan påverka och arbeta vidare med. De frågeställningar som valts ut är sådana där Ei som myndighet kan främja utvecklingen av flexibilitet i elsystemet och därigenom bidra till omställningen av energisystemet. Strategin har inget slutdatum utan ska ses som ett levande dokument som kan komma att revideras allteftersom arbetet fortskrider.

Ren energipaketet och NordREG

Förutom de projekt som nämns under de olika områdena här på ei.se, arbetar Ei med implementeringen av Ren energipaketet. Vi har bland annat arbetat med ett regeringsuppdrag om hur Ren energipaketet kan implementeras i svensk lagstiftning.

Även arbetet i NordREG, en samarbetsorganisation för de nordiska tillsynsmyndigheterna för el, berör alla tre huvudområdena. NordREG är en viktig plattform för de frågor som berör de nordiska elmarknaderna.