Om du har ett elavbrott som varar i minst 12 timmar ska du automatiskt få avbrottsersättning från ditt elnätsföretag. Ersättningen är 12,5 procent av din beräknade årliga nätkostnad, men minst 1000 kronor. Ersättningen ökar sedan med 25 procentenheter, eller minst 1000 kronor, för varje påbörjad 24-timmarsperiod som avbrottet pågått.

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå.

Får du inte någon ersättning ska du kontakta ditt elnätsföretag

För att få ersättning måste du göra anspråk inom två år. Om du behöver hjälp med avbrottsersättning eller andra ersättningskrav till följd av avbrottet kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Skadestånd

Du kan ha rätt till skadestånd från elnätsföretaget om du har drabbats av skador på grund av elavbrott. Detta gäller oavsett avbrottets längd. Ditt försäkringsbolag kan också ersätta vissa skador som orsakats på grund av elavbrott, via hem- eller villaförsäkring.

Om du behöver hjälp med avbrottsersättning eller andra ersättningskrav till följd av avbrottet kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå eller till en kommunal konsumentvägledare. Om d inte är nöjd med ett beslut om ersättning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Anmäl många och långa elavbrott

Har du många elavbrott ska du kontakta ditt elnätsföretag och fråga varför det är många elavbrott. Är du inte är nöjd med svaren kan du anmäla problemen till oss på Ei. Vi kan granska ditt elnätsföretag och kräva bättring.

Enligt lagen är det förbjudet med elavbrott som är längre än 24 timmar. Har du drabbats av ett avbrott som varat längre än 24 timmar uppmanar vi att anmäla det till oss.

Besök även krisinformation.se