Införande av timprisavtal på Elpriskollen

Ei driver Elpriskollen som är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt för elavtal. Från och med maj 2020 är det möjligt för konsumenter att jämföra timprisavtal på sajten. 

En knäckfråga i arbetet med att införa dessa avtal på elpriskollen.se var att besluta hur jämförpriset för dessa avtal ska anges. Svensk lagstiftning säger att ett jämförpris ska finnas och att det ska vara det totala elhandelspriset, inte till exempel enbart elhandlarens påslag för overhead-kostnader. Timprisavtal skiljer sig också från övriga elavtal på elpriskollen.se eftersom en stor del av lönsamheten med dessa avtal uppstår när konsumenten är aktiv och flyttar förbrukning mellan dygnets timmar. 

Efter samråd med Konsumentverket beslutade Ei att visa jämförpriset som ett spann mellan totalpriset för den billigaste och den dyraste timmen under föregående månad. Tanken är spannet ska signalera att priset till stor del beror på hur aktiv konsumenten är.

Nya funktionskrav för elmätare

Funktionskraven för mätsystem och mätutrustning ger förutsättningar för elanvändare att på ett enkelt sätt få tillgång till uppgifter, som exempelvis använd effekt. Uppgifterna underlättar för kunder som är intresserade av energibesparingar och som vill vara aktiva på elmarknaden. Dessutom främjar funktionskraven en tillförlitlig och effektiv nätdrift, och möjliggör en ökad och billigare integration av mikroproduktion, till exempel solel.

Regeringen beslutade 2018 att genom förordning (2018:1426) ändra i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen). I förordningen infördes funktionskrav för elmätare, mätsystem och mätutrustning. Funktionskraven bygger på de funktionskrav som Ei föreslog i rapporten ”Funktionskrav på elmätare – Författningsförslag”, vilka i sin tur baserades på den kostnadsnyttoanalys som Ei genomförde i samband med framtagandet av rapporten ”Funktionskrav på framtidens elmätare”. Funktionskraven ska vara uppfyllda senast vid ingången av 2025.

Funktionskraven omfattar alla elanvändare som är lågspänningskunder. Efter regeringens beslut om ändring har Ei tagit fram föreskrifter, ”Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:5) om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning”. 

Tillsyn av hinder för flexibilitet

Ei ska årligen följa upp vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet. Uppföljningen sker via en enkät till elnätsföretag, elhandlare och energitjänsteföretag. Arbetet leder till en rapport som publiceras på Ei:s webbplats varje år. Syftet med rapporten är att sammanställa och offentliggöra de tekniska krav och andra villkor som ställs på tjänster för ändrad elanvändning. Rapporten syftar också till att ge en översiktlig bild av de tjänster som finns, vilka hinder som finns samt de olika aktörernas intresse av tjänster för efterfrågeflexibilitet i framtiden.

De rapporter vi publicerat hittills:

Införande av oberoende aggregatorer i svensk lagstiftning

Införandet av Ren energipaketet innebär att kundernas deltagande i efterfrågeflexibilitet genom aggregation ska tillåtas och främjas. En aggregator är en marknadsaktör som kombinerar ett flertal kunders elanvändning eller elproduktion för försäljning, köp eller auktionering på organiserade energimarknader. Aggregatorer ska vara oberoende av kundens elleverantör, och vara balansansvariga eller delegera balansansvar för eventuella obalanser de orsakar. 

Enligt elmarknadsdirektivet ska Sverige införa ett regelverk för oberoende aggregatorer senast 18 månader efter det att elmarknadsdirektivet beslutades i juni 2019. Ei lämnade redan i februari 2020 ett förslag till regeringen om hur bestämmelserna i ellagen kan kompletteras för att uppfylla EU:s krav. För närvarande bereds Ei:s förslag i regeringskansliet.

Under våren 2020 tog Ei och de övriga nordiska tillsynsmyndigheterna i NordREG beslut om ett antal rekommendationer om hur en oberoende aggregatormodell bör fungera i Norden. Ei:s arbete med NordREG:s rekommendationer utgör nästa steg och Ei behöver därför ta fram lagförslag som skiljer sig från dem som vi lämnade i februari. Ei planerar att lämna lagförslagen till Infrastrukturdepartementet våren 2021. 

EFFEKT-dialogen

Frågor om efterfrågeflexibilitet och kapacitet är viktiga för oss och vi tror att dialog är vägen framåt i dessa frågor. Därför har vi skapat Effektdialogen, en mötesplats för breda diskussioner om efterfrågeflexibilitet och kapacitetsbrist. Under två år kommer Ei stå värd för kreativa möten där fokus ligger på utveckling, samarbete och smarta lösningar.

Projektet är en del av Ei:s uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet, men det tar också avstamp i det regeringsuppdrag om kapacitetsutmaningen i elnäten som Ei lämnade till regeringen den 1 oktober 2020. Likaså är projektet ett sätt att ta vidare det arbete som tidigare bedrivits i Forum för smarta elnät.