Införande av timprisavtal på Elpriskollen

Ei driver Elpriskollen som är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt för elavtal. Från och med maj 2020 blir det möjligt för konsumenter att jämföra timprisavtal på sajten. 

En knäckfråga i arbetet med att införa dessa avtal på elpriskollen.se har varit att besluta hur jämförpriset för dessa avtal ska anges. Svensk lagstiftning säger att ett jämförpris ska finnas och att det ska vara det totala elhandelspriset, inte till exempel enbart elhandlarens påslag för overhead-kostnader. Timprisavtal skiljer sig också från övriga elavtal på elpriskollen.se eftersom en stor del av lönsamheten med dessa avtal uppstår när konsumenten är aktiv och flyttar förbrukning mellan dygnets timmar. 

Efter samråd med Konsumentverket har Ei beslutat att visa jämförpriset som ett spann mellan totalpriset för den billigaste och den dyraste timmen under föregående månad. Tanken är spannet ska signalera att priset till stor del beror på hur aktiv konsumenten är.

Nya funktionskrav för elmätare

Funktionskraven för mätsystem och mätutrustning ger förutsättningar för elanvändare att på ett enkelt sätt få tillgång till uppgifter, som exempelvis använd effekt. Uppgifterna underlättar för kunder som är intresserade av energibesparingar och som vill vara aktiva på elmarknaden. Dessutom främjar funktionskraven en tillförlitlig och effektiv nätdrift, och möjliggör en ökad och billigare integration av mikroproduktion, till exempel solel.

Regeringen beslutade 2018 att genom förordning (2018:1426) ändra i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen). I förordningen infördes funktionskrav för elmätare, mätsystem och mätutrustning. Funktionskraven bygger på de funktionskrav som Ei föreslog i rapporten ”Funktionskrav på elmätare – Författningsförslag”, vilka i sin tur baserades på den kostnadsnyttoanalys som Ei genomförde i samband med framtagandet av rapporten ”Funktionskrav på framtidens elmätare”. Funktionskraven ska vara uppfyllda senast vid ingången av 2025.

Funktionskraven omfattar alla elanvändare som är lågspänningskunder. Efter regeringens beslut om ändring har Ei tagit fram föreskrifter, ”Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:5) om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning”. 

Tillsyn av hinder för flexibilitet

Ei ska årligen följa upp vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet. Uppföljningen sker via en enkät till elnätsföretag, elhandlare och energitjänsteföretag. Arbetet leder till en rapport som publiceras på Ei:s webbplats varje år. Syftet med rapporten är att sammanställa och offentliggöra de tekniska krav och andra villkor som ställs på tjänster för ändrad elanvändning. Rapporten syftar också till att ge en översiktlig bild av de tjänster som finns, vilka hinder som finns samt de olika aktörernas intresse av tjänster för efterfrågeflexibilitet i framtiden.

De rapporter vi publicerat hittills:

Införande av oberoende aggregatorer i svensk lagstiftning

Införandet av Ren energi-paketet innebär att kundernas deltagande i efterfrågeflexibilitet genom aggregation ska tillåtas och främjas. En aggregator är en marknadsaktör som kombinerar ett flertal kunders elanvändning eller elproduktion för försäljning, köp eller auktionering på organiserade energimarknader. Aggregatorer ska vara oberoende av kundens elleverantör, och vara balansansvariga eller delegera balansansvar för eventuella obalanser de orsakar. 

De nordiska tillsynsmyndigheterna i NordREG samordnar hur vi implementerar reglerna för oberoende aggregatorer i Norden och Ei är ordförande i NordREG:s flexgrupp.

I Ei:s regeringsuppdrag för genomförande av den reviderade EU-lagstiftningen inom elområdet har vi tagit fram förslag för införandet av oberoende aggregatorer i Sverige.