Ei:s uppdrag

Arbetar för väl fungerande energimarknader

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader.  Uppdraget styrs genom instruktionen 2007:1118, det årliga regleringsbrevet och särskilda regeringsuppdrag.

Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna. Vi arbetar för att stärka kundernas ställning och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel. 

Tillsyn och regelutveckling

En av våra huvudsakliga uppgifter är att säkerställa att marknadernas aktörer följer lagar och regler inom energimarknadsområdet.

De lagar som främst avses är ellagen, naturgaslagen, fjärrvärmelagen, lagen om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter, lagen om vissa rörledningar samt tillhörande förordningar och föreskrifter.

Inom tillsynsområdet ligger också sådant som vår granskning av elnätsföretagens leveranskvalité, att vi övervakar den gränsöverskridande handeln med el och gas, och att vi granskar elhandelsföretagen så att de följer de lagar och regler som gäller konsumenter.

Ei har också i uppgift att följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna och lämna förslag till ändringar i regelverk, eller till andra åtgärder, för att främja marknadernas funktion. 

Internationellt arbete

Ei har till uppgift att för Sveriges räkning delta i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU, samt att samarbeta med europeiska tillsynsmyndigheter i syfte att verka för en harmonisering av regelverk så att likvärdiga förutsättningar skapas på marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU.

Öka kunskapen hos energikonsumenter

Ytterligare ett uppdrag som vi har är att sprida kunskap till kunderna – både till företag och organisationer, och till konsumenter (privatpersoner). Syftet är att öka medvetenheten om hur el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna fungerar, vilket regelverk som gäller samt vilka möjligheter och rättigheter man har som kund. Vi vill att kunderna är med och påverkar genom att göra aktiva val. Ei driver också Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elavtal.

Enskilda konsumenter har ofta ett kunskapsunderläge gentemot aktörer på energimarknaderna och är därför en prioriterad målgrupp för oss. Vi fokuserar arbetet till två huvudsakliga kanaler: Elpriskollen och Konsumentkontakt. Elpriskollen är vår webbplats där elkonsumenter kan jämföra priser och elavtal. Konsumentkontakt arbetar med att svara på frågor från kunder. Utifrån de frågor och klagomål vi får utvecklar vi vår kommunikation om regelverk och förutsättningar för kunder på energimarknaderna.

Vidare har vi i uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.

Ei:s vision

Ei:s vision är att vi vill skapa förutsägbarhet på ständigt föränderliga marknader.

Vi arbetar mot denna vision genom att proaktivt kommunicera i för våra målgrupper viktiga frågor. Vi vill att aktörer ska veta vilka regler som gäller och vilka förändringar som planeras så att de kan vara aktiva parter på marknaderna.

Ei:s styrande dokument

Ei:s arbete styrs genom myndighetens instruktion och regleringsbrev. Regleringsbrevet beslutas av regeringen inför varje nytt budgetår och där anges myndighetens uppdrag och ekonomiska resurser för året. Den planlagda tillsynen för framgår av Ei:s verksamhetsplan.

Ei:s organisation

Generaldirektör för Ei är Anne Vadasz Nilsson och ställföreträdande generaldirektör är Tony Rosten. Ledningsgruppen består av generaldirektören och avdelningscheferna.

Ei:s insynsråd

Ei har också ett insynsråd som utses av regeringen. Rådet ska ha insyn i myndighetens verksamhet och ge generaldirektören råd i olika frågor. Däremot har inte insynsrådet några beslutsfunktioner.
Ei:s insynsråd består av:

 • Ekonomie doktor Gunnar Westling
 • Kommunikationsdirektör Mikael Hvinlund
 • Head of Public Affairs (PA-chef) Linda Burenius Magnusson
 • Senior rådgivare Peter Nygårds
 • Professor Lina Bertling
 • Avdelningschef Mia Ohlsson
 • Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson (ordförande i rådet).

Ei:s avdelningar

Chefsekonomfunktionen

Chefsekonom och avdelningschef: Therése Hindman Persson

Konsumenträtt

Avdelningschef: Karima Björk

Marknadsövervakning och internationella frågor

Avdelningschef: Caroline Törnqvist

Nätreglering

Avdelningschef: Tony Rosten

Rättssekretariatet

Chefsjurist och avdelningschef: Göran Morén

Teknisk analys

Avdelningschef: Tommy Johansson

Tillstånd och prövning

Avdelningschef: Daniel Norstedt

Verksamhetsstöd och strategisk samordning

Administrativ chef och avdelningschef: Anna Cedemar

Ei:s verksamhetsgrenar

Ei:s verksamhet är indelad i fyra olika verksamhetsgrenar:

 • regelutveckling
 • tillsyn och prövning
 • kundinformation
 • tillstånd

I vår verksamhetsplan har vi mål uppsatta för varje verksamhetsgren. Klicka på bilden (nedan) för att förstora bilden för bättre läsbarhet.

Ei:s verksamhetsmål