Vår vision

Ei:s vision är att vi vill skapa förutsägbarhet på ständigt föränderliga marknader.

Vi arbetar mot denna vision genom att proaktivt kommunicera i för våra målgrupper viktiga frågor. Vi vill att aktörer ska veta vilka regler som gäller och vilka förändringar som planeras så att de kan vara aktiva parter på marknaderna.

Vårt uppdrag

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel. 

Ei:s uppdrag styrs främst genom myndighetens instruktion, det årliga regleringsbrevet som regeringen beslutar om inför varje nytt budgetår, och särskilda regeringsuppdrag.

Vår verksamhet

Regelutveckling

Ei har till uppgift att följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna, och lämna förslag till ändringar i regelverk, eller andra åtgärder, för att främja marknadernas funktion. Främst gäller det för den svenska marknaden men vi deltar också i regelutvecklingen inom Norden och EU. 

Tillsyn och prövning

En av våra huvudsakliga uppgifter är att säkerställa att marknadernas aktörer följer lagar och regler inom energiområdet. De lagar detta främst gäller är ellagen, naturgaslagen, fjärrvärmelagen, lagen om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter, lagen om vissa rörledningar samt tillhörande förordningar och föreskrifter.

Till tillsynsområdet hör även vår granskning av elnätsföretagens leveranskvalité, övervakningen av den gränsöverskridande handeln med el och gas, vår granskning av elnätsföretagens intäktsramar och av att elhandelsföretagen följer de lagar och regler som gäller konsumenter.

Tillstånd

Ei handlägger ansökningar från nätföretag om tillstånd att bygga och använda el- och naturgasledningar (koncession). Vi gör juridiska prövningar enligt ellagen och miljöbalken, och väger olika intressen mot varandra, och fattar sedan beslut om en elledning ska få tillstånd eller inte. Om det gäller en naturgasledning bereder vi ärendet men här fattas det slutgiltiga beslutet av regeringen.  

Konsumentinformation

Ei arbetar för att stärka konsumenternas ställning på energimarknaderna, för aktiva konsumenter som gör medvetna val. Det gör vi främst genom konsumentinformation och genom Elpriskollen - Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt för elavtal. På Konsumentkontakt arbetar vi med att svara på frågor från kunder, och lägger också ut vanliga frågor och svar. 

Ei har också i uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.

Internationellt arbete

Ei arbetar även internationellt. Vi har till uppgift att för Sveriges räkning delta i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU. Detta gör vi främst genom olika samarbeten med nordiska och europeiska tillsynsmyndigheter. 

Ei på fyra minuter - animerad film om vår verksamhet

Ei:s styrande dokument

Ei:s organisation

Generaldirektör för Ei är Anne Vadasz Nilsson och ställföreträdande generaldirektör är Tony Rosten. Ledningsgruppen består av generaldirektören och avdelningscheferna.

Ei:s avdelningar

Chefsekonomfunktionen

Chefsekonom och avdelningschef: Therése Hindman Persson

Konsumenträtt

Avdelningschef: Karin Alvehag

Marknadsövervakning och internationella frågor

Avdelningschef: Caroline Törnqvist

Nätreglering

Avdelningschef: Tony Rosten

Rättssekretariatet

Chefsjurist och avdelningschef: Göran Morén

Teknisk analys

Avdelningschef: Tommy Johansson

Tillstånd och prövning

Avdelningschef: Daniel Norstedt

Verksamhetsstöd och strategisk samordning

Administrativ chef och avdelningschef: Anna Cedemar

Ei:s insynsråd

Ei har också ett insynsråd som utses av regeringen. Rådet ska ha insyn i myndighetens verksamhet och ge generaldirektören råd i olika frågor. Däremot har inte insynsrådet några beslutsfunktioner. Ei:s insynsråd består av:

  • Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson, (ordförande i rådet)
  • Gunnar Westling, ekonomie doktor
  • Anna Wolf, ingenjör, Power Circel
  • Björn Sundén, professor, Chalmers
  • Sara Emanuelsson, EU-samordning och fossilfria transporter, Energiföretagen
  • Monica Haider (S), riksdagsledamot
  • Emma Wiesner (C), EU-parlamentariker
  • Larry Söder (KD), riksdagsledamot