Publikationer

search

Skriv in namnet på det du söker i sökrutan eller välj typ av publikation.

Mejla till redaktionen@ei.se om du inte hittar det du letar efter.

 • Nordisk kundundersökning - resultat Sverige

  Skapad: Granskad:

  De flesta konsumenter vet att de kan byta elhandlare, men många väljer att vara inaktiva. Det visar en undersökning som de nordiska tillsynsmyndigheterna för el genomfört. I denna rapport hittar du resultaten för Sverige. Rapporten är på engelska.

 • Nordisk kundundersökning - resultat Norden

  Skapad: Granskad:

  De flesta konsumenter vet att de kan byta elhandlare, men många väljer att vara inaktiva. Det visar en undersökning som de nordiska tillsynsmyndigheterna för el genomfört bland 6 000 nordiska elkunder i Danmark, Finland, Norge och Sverige. I denna rapport hittar du resultaten för Norden. Rapporten är på engelska.

 • Tillsyn avseende åtskillnadsregler Ei R2018:13

  Skapad: Granskad:

  Reglerna om åtskillnad är centrala i både ellagen och naturgaslagen och därmed även i Ei:s tillsynsverksamhet. Vid tidigare tillsynsinsatser och när Ei fastställer en skälig intäktsram har Ei noterat att det förekommer kostnader som inte avser nätverksamhet i nätföretagens årsrapporter. Ei beslutade därför att granska efterlevnaden av dessa regler och inledde en tillsynsinsats under 2017.

 • Cost-benefit analysis of investments in the transmission network for electricity

  Skapad: Granskad:

  This study was commissioned by The Swedish Smart Grid Forum, The International Smart Grid Action Network (ISGAN) and The Swedish Energy Market Inspectorate. The purpose of the report is to provide investors with decision support to evaluate investments in smart grid technologies, in order to advance implementation.

 • Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande Ei R2018:10

  Skapad: Granskad:

  I regleringsbrevet för 2018 fick Ei i uppdrag att på ett enkelt sätt sammanfatta hur de nya EU-förordningarna och kompletterande regelverken på nationell nivå (inklusive myndighetsföreskrifter) kommer att påverka den svenska elmarknaden och dess aktörer. För naturgas redovisas vidtagna och planerade åtgärder för att uppfylla de nya krav som följer av förordningarna. Det finns också en sammanfattande broschyr. Broschyren sammanfattar rapporten och beskriver kortfattat el- och gasmarknaderna, EU-förordningarna, deras konsekvenser och vad som pågår i genomförandet. Den sammanfattande broschyren går att beställa. Skicka ett mejl till registrator@ei.se

 • Uppdaterade incitament i regleringen av elnätsföretagens intäktsramar – Överväganden inför kommande översyn av Energimarknadsinspektionens föreskrifter

  Skapad: Granskad:

  Ei ser för närvarande över regleringen av elnätsföretagens intäktsramar inför nästa tillsynsperiod 2020–2023. Ei har som mål att senast under början av 2019 besluta om eventuella nya eller förändrade föreskrifter avseende hänsyn till kvalitet och effektivt utnyttjande i nätverksamheten när intäktsramarna bestäms. Det främsta syftet med denna promemoria är att ge intressenter en möjlighet att lämna sina synpunkter på våra överväganden avseende ändringar i befintliga föreskrifter innan ett förslag till nya föreskrifter tas fram och remitteras. Vi tar emot synpunkter på denna promemoria fram till den 1 september 2018.

 • Sveriges el- och naturgasmarknad 2017 Ei R2018:08

  Skapad: Granskad:

  Varje år sammanfattar Energimarknadsinspektionen (Ei) föregående års utveckling på den svenska el- och naturgasmarknaden. Rapporten omfattar regleringsfrågor, konkurrensfrågor och frågor om försörjningstrygghet. Strukturen på rapporten har tagits fram i samarbete med övriga europeiska tillsynsmyndigheter och EU-kommissionen. Rapporten finns också på engelska The Swedish electricity and natural gas market Ei R2018:11, se nedan