Uppdraget skulle från början ha redovisats den 26 februari 2021. Ei har dock ansökt om en förlängd utredningstid bland annat för att få mer tid till dialog med övriga tillsynsmyndigheter inom EU som också jobbar med att utarbeta nationella tillförlitlighetsnormer.

Enligt ett nytt regeringsbeslut ska Ei nu redovisa uppdraget senast den 28 maj 2021 och en muntlig delredovisning ska ske till Infrastrukturdepartementet före utgången av mars månad.

Uppdraget handlar om att ta fram ett förslag på tillförlitlighetsnorm i enlighet med elmarknadsförordningens artikel 25.2. En tillförlitlighetsnorm ska visa den samhällsekonomiskt optimala nivån av resurstillräcklighet (utbud och efterfrågan) i en medlemsstat eller på elområdesnivå.

Nytt datum för redovisning av regeringsuppdrag

I regleringsbrevet 2020 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att föreslå en tillförlitlighetsnorm i enlighet med artikel 25.2 i EU-förordningen 219/943 (elmarknadsförordningen). Nu har redovisningsdatumet för uppdraget flyttats fram till 28 maj 2021.

Uppdraget skulle från början ha redovisats den 26 februari 2021. Ei har dock ansökt om en förlängd utredningstid bland annat för att få mer tid till dialog med övriga tillsynsmyndigheter inom EU som också jobbar med att utarbeta nationella tillförlitlighetsnormer.

Enligt ett nytt regeringsbeslut ska Ei nu redovisa uppdraget senast den 28 maj 2021 och en muntlig delredovisning ska ske till Infrastrukturdepartementet före utgången av mars månad.

Uppdraget handlar om att ta fram ett förslag på tillförlitlighetsnorm i enlighet med elmarknadsförordningens artikel 25.2. En tillförlitlighetsnorm ska visa den samhällsekonomiskt optimala nivån av resurstillräcklighet (utbud och efterfrågan) i en medlemsstat eller på elområdesnivå.

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.