I och med digitaliseringen och utvecklandet av nya tjänster är det viktigt att tydliggöra inom vilka områden som ett elnätsföretag med monopolställning kan erbjuda tjänster, och inom vilka områden som det inte ska vara tillåtet.

Syftet med dokumentet är att bringa klarhet i hur CEER ser på ett antal specifika områden som berör nätföretagens roll. I rapporten har följande områden diskuterats:

  • Definition av gränssnitt, det vill säga gränsdragning för nätägarens roll
  • Energilagring
  • Direkttjänster till konsumenten
  • Datahantering
  • Telekommunikation och tjänster utanför energisektorn

CEER menar att gränsen mellan elnätsföretagets kärnverksamhet och andra tjänster måste vara tydlig. I rapporten ges exempel på vad som kan anses vara verksamhet som ryms inom nätföretagens roll och vad som ska erbjudas av den konkurrensutsatta marknaden.

CEER framhåller också att eftersom det hela tiden sker förändringar inom energisektorn bör lagstiftare och myndigheter fortsätta att vidareutveckla regelverket. Dels för att minska osäkerheten för både nätägare och andra aktörer, dels för att underlätta utvecklingen av aktiviteter och tjänster.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Ny rapport från CEER om elnätsföretagens roll

Den 22 mars publicerade CEER* dokumentet Conclusions Paper on New Services and DSO Involvement som handlar om elnätsföretagens roll i det nya energilandskapet.

I och med digitaliseringen och utvecklandet av nya tjänster är det viktigt att tydliggöra inom vilka områden som ett elnätsföretag med monopolställning kan erbjuda tjänster, och inom vilka områden som det inte ska vara tillåtet.

Syftet med dokumentet är att bringa klarhet i hur CEER ser på ett antal specifika områden som berör nätföretagens roll. I rapporten har följande områden diskuterats:

  • Definition av gränssnitt, det vill säga gränsdragning för nätägarens roll
  • Energilagring
  • Direkttjänster till konsumenten
  • Datahantering
  • Telekommunikation och tjänster utanför energisektorn

CEER menar att gränsen mellan elnätsföretagets kärnverksamhet och andra tjänster måste vara tydlig. I rapporten ges exempel på vad som kan anses vara verksamhet som ryms inom nätföretagens roll och vad som ska erbjudas av den konkurrensutsatta marknaden.

CEER framhåller också att eftersom det hela tiden sker förändringar inom energisektorn bör lagstiftare och myndigheter fortsätta att vidareutveckla regelverket. Dels för att minska osäkerheten för både nätägare och andra aktörer, dels för att underlätta utvecklingen av aktiviteter och tjänster.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.