En välfungerande elförsörjning är av stor betydelse för samhällets funktion och utveckling. En av Ei:s uppgifter är att granska att elnätsföretagens överföring av el håller en god kvalitet.

För att vi ska kunna granska leveranssäkerheten i de svenska elnäten måste elnätsföretagen årligen rapportera in uppgifter till oss om hur många och hur långa elavbrott de har haft.

Här kan du som elkund eller elnätsföretag se hur utvecklingen av leveranssäkerheten har sett ut i de svenska elnäten över tid. Du får tillgång till en kartfunktion som geografiskt sammanställer statistiken över leveranssäkerheten för åren 2016-2017, alla våra rapporter om ämnet i pdf-format, statistik i form av nyckeltal över elnätsföretagens avbrott i excelformat och information om Ei:s tillsyn i samband med leveranssäkerhet. Observera att de uppgifter som visas är historiska data, det vill säga hur det har varit.

Ei:s rapporter om leveranssäkerhet

Ei presenterar årligen en sammanställning över leveranssäkerheten i Sveriges lokalnät och regionnät baserat på elnätsföretagens inrapporterade avbrottsdata.

Rapporten utgör en del av underlaget till Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten och kan också ge incitament och stöd till elnätsföretag som arbetar med att förbättra leveranssäkerheten i sina nät. Rapporten sammanställs vanligtvis varje år.

Rapporten ger en god överblick över nuläge, historiska trender och specifika brister avseende leveranssäkerheten. Vanligtvis görs rapporten årligen. Däremot gjordes ingen rapport för 2011.

Nyckeltal över elnätsföretagens avbrott

Information om Ei:s tillsyn i samband med leveranssäkerheten i Sveriges elnät

Ei:s tillsyn inriktas i första hand på sådana områden där myndigheten uppmärksammat brister i hur regelverket följs och där tillsyn är av stor betydelse för kunderna på energimarknaderna och för att marknaderna ska fungera väl.

Vi prioriterar tillsyn av nya regler för att säkerställa att de efterlevs. Tillsynen bedriver vi på ett sådant sätt att den skapar vägledning för marknadernas aktörer. Här nedan kan du ta del av information kring vår tillsyn i samband leveranssäkerheten i Sveriges elnät.