Regeringen har enligt 28§ naturgasförordningen (2006:1043) gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att fastställa formulär för underrättelser till konsument och meddelande till socialnämnd.

Nedan framgår vilken text som ska användas vid underrättelse till konsument och vilka uppgifter meddelande till socialnämnd ska innehålla.