Energimarknadsinspektionen (Ei) har haft i uppdrag av regeringen att delta i arbetet med fem av rättsakterna – elmarknadsförordningen, elberedskapsförordningen, förordningen för byrån för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter (ACER), elmarknadsdirektivet och energieffektiviseringsdirektivet. Ei har också varit aktiv i dialogen om rättsakterna inom ramen för ACER.

Under 2017–2018 förhandlades akterna i ministerrådet, Europarlamentet och EU-kommissionen. De antogs formellt av Europaparlamentet i mars 2019 och av ministerrådet i maj. De sista rättsakterna trädde i kraft i juni 2019 och markerade därmed slutet på en två år lång period av intensiva förhandlingar. 

De övriga tre akterna – det reviderade direktivet för förnybar energi och energieffektivisering, liksom den så kallade styrningsförordningen för energiunionen, trädde i kraft i december 2018. 

Regler för en hållbar, konkurrenskraftig och sammanlänkad elmarknad

Ren energipaketet möjliggör en accelererad övergång till hållbar och förnybar energi och energieffektivisering. Det möjliggör också en elmarknad med gemensamma ramar och villkor som har förutsättningen att bli än mer konkurrenskraftig, konsumentinriktad, sammanlänkad och flexibel. De nya reglerna skapar bättre förutsättningar för en effektiv drift av elnätet genom att undanröja oklarheter i regelverken, exempelvis hanteringen av energilager och användningen av förbrukningsflexibilitet. En annan viktig framgång är att ramen för förebyggandet, förberedelsen inför och hanteringen av elkriser förbättras ytterligare av elberedskapsförordningen.

Slutgiltiga rättsakter för Ren energipaketet 

Sedan tidigare har de åtta rättsakterna publicerats i EU:s officiella tidning där de slutgiltiga versionerna kan läsas i sin helhet. I dessa framgår det även exakta datum för när de olika bestämmelserna träder i kraft och ska börjas tillämpas av medlemsstaterna, myndigheter och övriga berörda aktörer. Nedan finner du länkarna till varje slutgiltig rättsakt i Ren energipaketet.

Mer information om bestämmelserna 

Sedan tidigare har Ei sammanfattat några av de nya och ändrade bestämmelserna i elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet, de som vi får mest frågor om, och som vi tror är viktiga för elmarknadens intressenter att känna till.

Ei:s regeringsuppdrag

I februari 2019 fick Ei i uppdrag av regeringen att ta fram författningsförslag för genomförande av det nya omarbetade elmarknadsdirektivet. I uppdraget ingick också att analysera vilka åtgärder som krävs i Sverige i anslutning till de omarbetade och nya EU-förordningarna elhandelsförordningen, byråförordningen och riskberedskapsförordningen. Uppdraget redovisades till Infrastrukturdepartementet den sista februari 2020.