Det framgår av 19 § lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

Hur avgifterna beräknas förtydligas i förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

Två typer av avgifter

Ei får ta ut två typer av avgifter: dels en avgift för registerhållning, dels en avgift för att finansiera Ei:s kostnader för tillsyn och marknadsövervakning.
Verksamheten som bedrivs på Ei för REMIT är avgiftsfinansierad, vilket innebär att verksamheten över tid inte ska generera i ett överskott.

Avgift för registerhållning

En marknadsaktör ska betala en årlig registerhållningsavgift om 4 000 kronor per påbörjat kalenderår. Om marknadsaktören inte har varit registrerad från början av året, ska avgiften minskas med hänsyn till den tid som marknadsaktören inte varit registrerad.

Avgift för tillsyn och marknadsövervakning

Avgiften för tillsyn och marknadsövervakning ska täcka Ei:s årliga kostnader för dessa uppgifter och får uppgå till totalt högst sju miljoner kronor per år.

Avgiften för respektive marknadsaktör ska uppgå till 1 000 kronor plus det andelsbelopp som utgör marknadsaktörens andel av handeln med grossistenergiprodukter på grossistmarknaderna för energi det föregående kalenderåret.

Andelen av handeln beräknas utifrån den sammanlagda volymen energi som omfattats av den handel som marknadsaktörerna har rapporterat enligt REMIT-förordningen.

Beräkningen av avgiften för tillsyn och marknadsövervakning baseras på det föregående årets rapporterade uppgifter av marknadsaktören och det innevarande årets budgeterade kostnader för myndighetens arbete med tillsyn och marknadsövervakning.

Ei kommer att beräkna avgiften utifrån marknadsaktörernas andel av både fysisk och finansiell rapporteringspliktig handel av grossistenergiprodukter på grossistmarknaderna för energi.

Räkneexempel

Vid beslut om avgift summeras avgiftsfaktorerna och respektive aktörs avgiftsdel beräknas så här:(Registerhållningsavgiften är 4.000 kr förutsatt att aktören är registrerad från årets start)

Bild REMIT avgift

Beslut och fakturering

Ei kommer varje år att besluta vilken avgift en marknadsaktör ska betala. Beslutet går att överklaga till förvaltningsrätten i Linköping. Ei fattar beslut om och fakturerar båda avgifterna i början på aktuellt år.

Fakturering för år 2018 och 2019

För avgifterna 2018 kommer Ei fatta beslut i efterhand. Beräkning och fakturering förväntas kunna ske tredje kvartalet 2019. Avgifterna för 2019 kommer beräknas och faktureras i samband med 2018 års avgifter.

Anledningen till att beslut fram till 2018 har skett/sker i efterhand beror på att Ei inte haft tillgång till de uppgifter som ligger till grund för faktureringen.

Enligt avgiftsförordningen ska Ei inhämta uppgifter om marknadsaktörernas handel direkt från ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Dessvärre har det visat sig att avgiften hittills inte kan baseras på, till ACER, inrapporterade uppgifter utan att det medför risk för att det underlag som kan sammanställas av Ei blir bristfälligt.

Till grund för beräkning av avgiften för 2018 och 2019 ligger information om den totala summan av respektive marknadsaktörs handlade volym (köpt plus sålt), både fysisk och finansiell handel, under år 2017 respektive 2018. Handel av grossistenergiprodukter på organiserade marknadsplatser samt rapporteringspliktig bilateral handel omfattas.

Avgift för utländska aktörer

Även utländska marknadsaktörer som är registrerade hos Ei är skyldiga att betala avgift. Principen för beräkning av registerhållningsavgiften är densamma. Avgiften för tillsyn och marknadsövervakning beräknas utifrån aktörens fysiska handel i Sverige och finansiella kontrakt med avräkning mot pris i Sverige.