Tariffer för ett effektivt nätutnyttjande och effektiva prissignaler

Ei har startat ett projekt för att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Projektet beräknas pågå under hela 2020.

Nätföretagen är enligt ellagen skyldiga att informera elanvändarna om hur avgifterna är utformade och vilka möjligheter användarna har att påverka sina kostnader. Ei har möjlighet att utfärda föreskrifter även om detta. Vi har dock valt att starta projektet om information till kund först när projektet om hur nättariffer ska utformas är avslutat.

Bästa praxis för tariffer inom EU

I enlighet med Elmarknadsförordningen ska en rapport om bästa praxis för tariffmetoder utfärdas av den europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER). Anledningen är att en bästa praxis-metod skulle bidra till att öka transparens och jämförbarhet i prissättningen. Att använda en sådan metod skulle vara ett alternativ om det skulle vara så att en harmonisering av tariffer i Europa inte uppnår önskat resultat.

Arbetet har påbörjats och Ei deltar i expertgruppen som tar fram rapporten om bästa praxis för tariffmetoder.

Tariffer som stöder energiomställningen

Ei tillhör CEER, en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom EU. I en av CEER:s arbetsgrupper pågår för närvarande ett arbete med en rapport om tariffdesign. Rapportens syfte är att hjälpa intressenter och nationella tillsynsmyndigheter att vidareutveckla arbetet med tariffdesign för att stödja energiomställningen. Dokumentet förväntas publiceras på CEER:s webbplats första kvartalet 2020.

Ei är med i expertgruppen som tar fram rapporten om tariffer som stödjer energiomställningen.

Schablonavräkning för kunder med timprisavtal

Baserat på de förslag som Ei presenterade i samband med regeringsuppdraget om åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet har regeringen genomfört en ändring i förordningen (1999:716) om mätning, rapportering och beräkning av överförd el (mätförordningen). 

Ändringen innebär att möjligheten för elnätsföretaget att välja månadsvis avräkning för uttagspunkt med timmätningsavtal upphör den 1 januari 2020 (då 17 § i mätförordningen utgår). Detta betyder att elanvändare med säkringsabonnemang om högst 63 ampere, som ingått elavtal som förutsätter att mängden överförd el ska mätas per timme, ska timavräknas. Ei har därför också föreslagit ändringar i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Ändringarna är ute på remiss och de föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.  

Anledningen till de ovan beskrivna ändringarna är att schablonavräkning för timmätta kunder gör att kunden får en prissignal från ett förmodat beteende och inte det faktiska beteendet. Detta är ett hinder för att kundernas flexibilitet ska komma med i prisbildningen på dagen före-marknaden (marknad där priset för nästkommande dygns timmar bestäms som ett jämviktspris baserat på köp- och säljbuden i elområdet). Att ta bort bestämmelserna gällande schablonavräkning innebär att alla elkunder som valt timmätning ska vara avräknade dygnsvis istället för månadsvis.

Lokal flexibilitetsmarknad i projektet Coordinet

Coordinet är ett europeiskt samarbetsprojekt med EU-finansiering där bland andra Vattenfall Eldistribution, Eon Energidistribution och Svenska kraftnät är med. Projektet innehåller flera delar. En av dem är att skapa lokala marknader där kunderna får ersättning för att vara flexibla. Med hjälp av sådana lokala flexmarknader kan effekttoppar kapas, vilket kan bidra till att elnäten kan användas mer effektivt och mildra eventuell nätkapacitetsbrist. Demonstrationer av lokala marknadsplatser för effektivare användning av elnätet genomförs på fyra platser i Sverige och på flera andra ställen i Europa.

Ei följer projektet nära och deltar också som en av flera aktörer i projektets rådgivande grupp.