Tariffer för ett effektivt nätutnyttjande och effektiva prissignaler

Ei har startat ett projekt för att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Projektet beräknas pågå under hela 2020.

Nätföretagen är enligt ellagen skyldiga att informera elanvändarna om hur avgifterna är utformade och vilka möjligheter användarna har att påverka sina kostnader. Ei har möjlighet att utfärda föreskrifter även om detta. Vi har dock valt att starta projektet om information till kund först när projektet om hur nättariffer ska utformas är avslutat.

Bästa praxis för tariffer inom EU

I enlighet med Elmarknadsförordningen ska en rapport om bästa praxis för tariffmetoder utfärdas av den europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER).

Att demonstrera bästa praxis är en mjuk styrningsmodell inom energiunionen och uppnår harmonisering i vissa delar av tariffsättningen. Viktiga principer som lyfts i arbetet är att den nationella tillsynsmyndigheten ska stå för en hållbar regelgivning inom området, att det ska finnas transparens i den metod som används för tariffsättning, samt att den nationella tillsynsmyndigheten ska ha slutgiltig beslutanderätt för tariffstrukturer. I ett första steg har rapporten reducerats till en praxis-rapport som beskriver hur tariffsättningen sker i de olika länderna. Den första rapporten som publicerades tidigare i år behandlade transmissionsnätsnivån och den andra rapporten som publiceras senare i år behandlar distributionsnät.

Ei deltar i expertgruppen som arbetar med rapporterna.

Tariffer som stöder energiomställningen

Ei tillhör CEER, en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom EU. I en av CEER:s arbetsgrupper har man arbetat med en rapport om tariffdesign. Rapportens syfte är att hjälpa intressenter och nationella tillsynsmyndigheter att vidareutveckla arbetet med tariffdesign för att stödja energiomställningen. Ei är med i expertgruppen som tagit fram rapporten om tariffer som stödjer energiomställningen.

Schablonavräkning för kunder med timprisavtal

Baserat på de förslag som Ei presenterade i samband med regeringsuppdraget om åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet har regeringen genomfört en ändring i förordningen (1999:716) om mätning, rapportering och beräkning av överförd el (mätförordningen).

Ändringen innebär att elanvändare med säkringsabonnemang om högst 63 ampere, som ingått elavtal som förutsätter att mängden överförd el ska mätas per timme, ska timavräknas. Ei har därför genomfört ändringar i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2 (pdf 107 KB)) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2020.

Anledningen till ändringarna är att kunden ska få en prissignal för sitt faktiska beteende.

Lokal flexibilitetsmarknad i projektet Coordinet

Coordinet är ett europeiskt samarbetsprojekt med EU-finansiering där bland andra Vattenfall Eldistribution, Eon Energidistribution och Svenska kraftnät är med. Projektet innehåller flera delar. En av dem är att skapa lokala marknader där kunderna får ersättning för att vara flexibla. Med hjälp av sådana lokala flexmarknader kan effekttoppar kapas, vilket kan bidra till att elnäten kan användas mer effektivt och mildra eventuell nätkapacitetsbrist. Demonstrationer av lokala marknadsplatser för effektivare användning av elnätet genomförs på fyra platser i Sverige och på flera andra ställen i Europa.

Ei följer projektet nära och deltar också som en av flera aktörer i projektets rådgivande grupp.