I slutet på 1800-talet började elektriciteten spridas över landet och 1903 träder Sveriges första ellag i kraft.

Inte långt därefter föreslås i riksdagen att man ska utreda "huruvida och på vad sätt priset på elektrisk kraft, som distribuerades till allmänheten, kunde av offentlig myndighet regleras." 

Vill du läsa mer om Ei:s historia?

Läs gärna boken Energimarknadsinspektionen - en sekellång historia. Boken innehåller bland annat turerna kring prisregleringen av el genom ett sekel.

Boken är indelad i fyra epoker

  1. Den första epoken sträcker sig mellan 1907 då prisregleringsfrågan väcktes till 1938 då riksdagen beslutade att inrätta Statens prisreglerarnämnd.
  2. Den andra epoken skildrar tiden fram till 1995. Effektiv elförsörjning till skäliga priser för konsumenterna, var viljan som låg till grund för riksdagsbeslutet att inrätta Statens prisregleringsnämnd.
  3. 1996 bildas "Nätmyndigheten" inom NUTEK som skulle bedriva tillsyn över el- och naturgasmarknaden.
  4. Slutligen den fjärde epoken i och med bildandet av Energimarknadsinspektionen 2008

Boken fokuserar främst på de tre första epokerna och tiden före elmarknadsreformen, men ger också en beskrivning om hur politiker och tjänstemän tänkte om elmarknadens utveckling och myndigheternas roll och uppdrag under 1900-talet. Boken skildrar inte enbart prisregleringsfrågan utan redogör även för eldistributionens struktur och dess rationalisering.

Författare

Författaren av boken är Håkan Heden som under sina sista yrkesår 2006-2007 var chef för Energimarknadsinspektionen, som då var en självständig enhet inom Energimyndigheten. Håkan Heden var också under 1990-talet enhetschef och huvudman för energifrågor i Näringsdepartementet.