ACER - The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators

Byrån för samarbete mellan tillsynsmyndigheter inom energiområdet, ACER inrättades för att ge medlemsstaterna en möjlighet att ha ett nära samarbete och för att gemensamt kunna undanröja hindren för gränsöverskridande handel med el och naturgas i syfte att uppnå målen i EU:s energipolitik.

Kommissionen ansåg att det borde skapas en integrerad struktur där de nationella tillsynsmyndigheterna kan medverka och samarbeta. Denna struktur bör underlätta en enhetlig tillämpning av lagstiftningen om de inre marknaderna för el och naturgas i hela gemenskapen.

ACER:s uppdrag i allmänhet är att se till att den tillsyn som utförs av nationella tillsynsmyndigheter enligt det befintliga europeiska regelverket samordnas ordentligt och vid behov kompletteras på gemenskapsnivå. ACER finns i Ljubljana (Slovenien) och är en Agency direkt underordnad Kommissionen.

CEER – Council of European Energy Regulators

CEER är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

Ei:s arbete inom CEER syftar till att främja en konkurrenskraftig och effektiv inre marknad för el och gas i Europa. Dels genom att utveckla ett omfattande regelverk i enlighet med gällande direktiv, förordningar och beslut. Samt genom samarbete med Europeiska kommissionen och med nationella konkurrensmyndigheter.

NordREG – Nordic Energy Regulators

De nordiska tillsynsmyndigheterna för el har tillsammans bildat en samarbetsorganisation, NordREG för frågor som rör våra nordiska energimarknader.

Deltagande länder förutom Sverige är Finland, Norge, Danmark och Island.

ICER – International Confederation of Energy Regulators

ICER består av en global frivillig sammanslutning mellan cirka 200 tillsynsmyndigheter på energiområdet.

ICER:s mål är att stärka den offentliga och politiska medvetenheten och förståelsen för reglering av energimarknaderna och dess roll i hanteringen av socioekonomiska frågor, miljömässiga frågor och marknadsfrågor. 

Sedan starten har ICER strävat efter att bygga upp solida förbindelser mellan regionala reglerande organisationer runt om i världen genom sina olika arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp arbetar med tema, i ett försök att samla in och analysera material som kan vara till användning för tillsynsmyndigheternas arbete och denna information kommer från medlemmarna i de regionala organisationerna världen över.

Genom att etablera denna frivilliga konfederation som har regelbundna och strukturerade kontakter samt samarbete mellan tillsynsmyndigheter hoppas ICER på att kunna utbyta information och praxis inom energiområdet och därmed bidra till hållbar utveckling.

ENTSO-E och ENTSOG - European Network of Transmission System Operators for Electricity & Gas

European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E och European Network of Transmission System operators for Gas, ENTSOG är de europeiska samarbetsorganen för ägare av stamnät för el- respektive gasöverföring.

ENTSO-E och ENTSOG syftar i huvudsak till att öka samarbetet och samordningen stamnätsägare emellan, att säkerställa optimal förvaltning och drift av stamnätet, samt skapa förutsättningar för en gemensam inre el- och gasmarknad.

ENTSO-E och ENTSOG är juridiska personer enligt belgisk rätt som både har sitt säte i Bryssel. Det tredje paketet ålägger europeiska stamnätsföretag TSO (Transmission System Operator på engelska) att vara medlem i ENTSO-E eller ENTSOG. ENTSO-E och ENTSOG bör se till att deras medlemmar efterlever de fattade besluten. Transmission System Operator, TSO i Sverige är Svenska kraftnät.