Elhandlarcentrisk marknadsmodell

NordREG (Nordic Energy Regulators)* har beslutat att den nordiska slutkundsmarknaden ska ha en så kallad elhandlarcentrisk marknadsmodell. Marknadsmodellen innebär att elhandlaren blir den primära kontakten för kunden i samband med byten, flytt och fakturering. För att det ska bli möjligt behöver datasystem och rutiner anpassas så att mätvärden för el kan skickas från elnätsägaren till en nationell tjänstehubb. Det innebär att elhandlaren kan hämta den data man behöver från tjänstehubben istället för att kontakta varje enskild elnätsägare. Dessutom behöver regelverken harmoniseras så långt som möjligt för att göra det lättare att ha gränsöverskridande verksamhet.

Tjänstehubb

I samband med att det införs en elhandlarcentrisk modell rekommenderar NordREG de nordiska länderna att skapa en nationell kontaktpunkt för information och data. Ei föreslår att utbyte av information och data på elmarknaden ska hanteras av en central informationshanteringsmodell, en så kallad tjänstehubb. Tjänstehubben ska öka möjligheten för elmarknadens aktörer att enklare och snabbare kunna ta del av information som till exempel mätvärden.

Eftersom en centraliserad tjänstehubb ger samma förutsättningar för samtliga aktörer på elmarknaden att ta del av information utifrån kundernas villkor, bidrar en tjänstehubb till konkurrens på mer lika villkor på elmarknaden.

En tjänstehubb i kombination med en elhandlarcentrisk modell, som Ei föreslagit tidigare, innebär att elkunderna kan förvänta sig bättre och snabbare service från sin elhandlare.

Funktionalitetskrav på elmätarna

För att den önskade utvecklingen mot mer aktiva elanvändare behövs inte enbart möjligheten att byta elhandlare. Kunderna behöver även rätt förutsättningar för att öka sin energieffektivitet och att reagera på marknadens prissignaler.

För detta krävs elavtal som gör det lönsamt för kunderna att reagera. Men det krävs också elmätare med funktionalitet att hjälpa och informera kunderna. Forskning har bland annat visat att kunder reagerar mer om information och återkoppling sker i nära anslutning till prisökningen, vilket visar på behov av snabb återkoppling på kundens beslut om elanvändningen. Samordningsrådet för smarta elnät har föreslagit att man bör förenkla för kunderna att få tillgång till information i form av åtminstone timvisa mätvärden, för att skapa medvetenhet och kunskap om elanvändningen. Enligt rådet kan detta dela till en mer effektiv användning genom att stimulera till efterfrågeflexibilitet baserat på elpris och kapacitetseffektiva elnätstariffer.

* NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.