Den generella expertbilden är att den nordiska elmarknaden fungerar relativt väl, och det gäller särskilt i en internationell jämförelse

En nordisk elmarknad

Den största uppgiften som NordREG har just nu är att arbeta för att alla nordiska elkonsumenter, utom Island, ska kunna handla el över nationsgränserna.

För att det ska bli möjligt behöver datasystem och rutiner anpassas så att mätvärden för el enkelt kan skickas mellan länderna. Dessutom behöver lagar anpassas så att de ser likadana ut över nationsgränserna.

NordREG har beslutat att den nordiska slutkundsmarknaden ska ha en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Modellen innebär att elhandlaren är den primära kontakten för kunden vad gäller byten, flytt och fakturering. NordREG har även rekommenderat att länderna i samband med elhandlarcentrisk modell skapar en nationell kontaktpunkt för information en central informationshanteringsmodell så kallad tjänstehubb.

Andra arbetsuppgifter för NordREG är att bidra till:

  • En välfungerande grossistmarknad med konkurrenskraftiga priser
  • Försörjningstrygghet
  • Effektiv reglering av stamnätsoperatörer

Dessutom samarbetar Ei och de nordiska reglerarna med övriga reglermyndigheter i NWE-regionen (North-Western Europe). Ett utökat samarbete sker också mellan NWE-regionen, Spanien, Portugal, Italien och Schweiz. Syftet med samarbetet är att uppnå ett enda system för priskoppling för all europeisk handel med el. Under 2014 lanserades dagen-före-handel för en större del av området och arbetet med en gemensam intradagshandel pågår. Samarbetet ska successivt utvidgas till att omfatta hela EU.

Följ NordREG:s arbete

NordREG publicerar återkommande rapporter och andra dokument om sitt arbete, till exempel Nordic Market Report, som årligen presenterar en samlad bild över den senaste utvecklingen inom den nordiska energimarknaden.