Gemensam europeisk energimarknad

En europeisk energimarknad syftar till att harmonisera och liberalisera EU:s inre marknad för energi. Målet med den inre marknaden för energi är att uppnå en konkurrensutsatt och effektiv europeisk el- och gasmarknad som ska leda till bättre priser och en säkrad och tryggad energiförsörjning i Europa. Kundernas ställning stärks också genom kundernas rätt att på ett enkelt sätt få tillgång till information om exempelvis sin energiförbrukning, hur marknaden fungerar och vart man ska vända sig vid eventuella klagomål.

Tredje paketet

2009 antogs det tredje europeiska lagstiftningspaketet för el och gas, det så kallade tredje paketet. I samband med det stärktes Ei och övriga nationella tillsynsmyndigheters oberoende ställning och Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER skapades. ACER är en central europeisk byrå för samarbete mellan dessa myndigheter.  ACER tar bland annat fram riktlinjer för EU-kommissionens bindande EU- förordningar (även kallade nätkoder) för el och gas i Europa.

EU- förordningar

En gemensam europeisk energimarknad innebär för elmarknaden en kombination av utbyggnad av överföringskapacitet och nya metoder för att tilldela och handla den överföringskapacitet som redan finns.

PCI-projekt Energiinfrastrukturprojekt av gemensamt europeiskt intresse

För att öka utbyggnaden av överföringskapacitet lyfts ett antal projekt upp och klassas som projekt av så kallat PCI-projekt Energiinfrastrukturprojekt av gemensam europeiskt intresse, benämnt Projects of Common Interest (PCI) på engelska.

PCI-projekt har ett särskilt regelverk som syftar till att förenkla och samordna tillståndsprocesser mellan länderna, men också genom regler som ger projektägarna möjlighet att söka särskilda EU-medel för att underlätta finansieringen. Projekten ska bidra till integrering av marknaderna och öka konkurrensen, samt leda till bättre försörjningstrygghet och minska koldioxidutsläppen.

En energiunion

EU-kommissionen har tagit fram en gemensam arbetsplan för hur el- och gasmarknaderna i Europa bör utvecklas de kommande åren. Den 25 februari 2015 offentliggjordes av EU-kommissionen åtgärdspaketet för en energiunion.

Ren energi för alla - vinterpaketet

Den 30 november 2016 lämnade EU-kommissionen lagförslaget "Clean energy for all Europeans" ("Ren energi för alla i Europa", även kallat Vinterpaketet) till parlamentet och rådet för beredning.

Syftet med förslaget är att EU ska vara ledande i världens omställning till ren energi. Förslaget är omfattande och består av nya och reviderade regelverk samt konsekvensanalyser.

För Ei:s arbetsområden är det främst sju av akterna som är intressanta:

  1. elmarknadsdirektiv
  2. elmarknadsförordning
  3. förordning för ACER
  4. förordning för styrning av EU:s energipolitik
  5. energieffektiviseringsdirektiv
  6. Förnybarhetsdirektiv
  7. krisberedskapsförordning.

Ei:s arbete med frågorna

Ei bistår Miljö- och energidepartementet med underlag. Vi arbetar i CEER och ACER för att ta fram gemensamma ståndpunkter från de europeiska reglerarna.

Arbetet inom CEER bedrivs i olika arbetsgrupper, ofta i form av att grupperna tar fram så kallade White Papers, en promemoria om ett särskilt ämne, med olika hög grad av detaljeringsnivå beroende på vad de europeiska reglerarna kan komma överens om.

I de grupper som vi bemannar är vi i vissa fall skribenter av White Papers men ofta handlar det om att förhandla fram gemensamma ståndpunkter.