Vad är offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ges insyn i myndigheternas verksamhet. Rätten att ta del av allmänna handlingar som är offentliga är en del av offentlighetsprincipen.

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis beslut och rapporter som upprättats på myndigheten och handlingar som kommit in till myndigheten inom ramen för ärendehanteringen. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän i Ei:s verksamhet om den förvaras här och enligt särskilda regler anses inkommen hit eller upprättad här. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument eller en elektronisk handling, men lika gärna en upptagning som man kan läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. En handling är ett föremål som innehåller information av något slag.

Hur får jag del av allmänna handlingar?

Om du vill läsa ett beslut eller beställa handlingar i ett särskilt ärende ska du kontakta registratorn på Ei. Du kan ringa, mejla eller besöka Ei:s kontor i Eskilstuna och beställa de handlingar du önskar.

Hur fort kan jag få handlingarna?

En begäran om utlämnande av allmän handling ska prövas skyndsamt av myndigheten. Det betyder att du har en rätt att så snart det är möjligt få del av handlingen eller åtminstone ett besked om när så kan ske.

Om handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska en sekretessprövning göras i det enskilda fallet. Sekretessprövningen kan ta någon arbetsdag beroende på hur omfattande material som begärs ut. Om handlingen bedöms innehålla sekretessbelagda uppgifter så informeras du om detta och att handlingen därför helt eller delvis inte kommer att lämnas ut. Du kan då begära att myndigheten formellt beslutar om sekretess vilket krävs för att du ska kunna överklaga beslutet till högre instans.

Kan man få handlingar elektroniskt?

Myndigheten kan tillhandahålla handlingar i elektroniskt format men är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post eller annat elektroniskt format. Ei:s policy är att så långt som möjligt tillgodose en begäran om att får ut handlingar elektroniskt, till exempel via e-post.

Generellt är det billigast att ta emot handlingar via e-post, vilket i många fall är kostnadsfritt vid beställning av enstaka handlingar.

Kostar det något?

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar i Ei:s lokaler, förutsatt att handlingarna inte omfattas av sekretess. Ei är inte skyldig att tillhandahålla handlingar i myndighetens lokaler om det finns betydande hinder.

Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen om den ska lämnas ut. Avgiften för att få ut en kopia på en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Ei tar ut en avgift för papperskopior enligt följande

Papperskopia, 1-9 sidor Gratis
Papperskopia, 10 sidor  50 kronor 
Papperskopia, fler än 10 sidor  50 kronor + 2 kronor per sida
Till detta kommer eventuellt porto eller postförskottskostnad. 

Avgift för handlingar i elektroniskt format

För beställningar som tar mer än 15 minuter att utföra är avgiften 50 kronor per påbörjad 15‑minutersperiod från och med den 16:e minuten. Det innebär att kostnaden för den första timmen blir 150 kronor och följande timme 200 kronor.

Får man vara anonym?

En myndighet får inte efterforska vem du som begär att få del av allmänna handlingar är eller vilket syfte du har med din begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut. Bestämmelsen innebär att var och en har rätt att ta del av alla offentliga handlingar hos en myndighet utan att behöva uppge vem han eller hon är eller vad handlingen ska användas till, det så kallade anonymitetsskyddet. Om du däremot röjer din identitet i din begäran, till exempel i e-posten, då är du inte längre anonym.

Om handlingarna innehåller uppgifter som omfattas av sekretess får Ei fråga om du är part i ärendet eftersom det kan finnas sekretessbrytande bestämmelser till förmån för dig.

Beskrivning över Ei:s allmänna handlingar

Enligt offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Syftet är att underlätta sökandet efter allmänna handlingar.

Om du vill ta del av Ei:s beskrivning kan du vända dig till myndighetens registrator registrator@ei.se

Myndighetens e-diarium

Behandling av personuppgifter