Energimarknadsinspektionen (Ei) har till uppgift att kontrollera att naturgasföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt naturgaslagen (2005:403).

Naturgasmarknaden

Naturgasmarknaden är indelad i handel med naturgas och överföring av naturgas. Naturgashandeln är en konkurrensutsatt marknad där du som gaskund fritt kan välja naturgashandlare. Medan överföringen av gas är ett naturligt monopol eftersom det endast finns ett nätföretag som driver ledningarna i ett geografiskt område.

Ei reglerar nätavgifterna

Företagen får själva bestämma hur de ska utforma sina avgifter för gasleverans. Men det är Ei som enligt naturgaslagen ska godkänna naturgasnätsföretagens metoder för utformningen av avgifterna.

Från och med 1 januari 2015 tillämpas förhandsreglering. Detta innebär att en ram som reglerar hur stora avgifter företaget får ta ut av sina kunder beslutas i förväg för varje naturgasföretag.

Det innebär att en ram beslutas i förväg för varje naturgasföretag som reglerar hur stora avgifter de totalt får ta ut av sina kunder under åren 2015-2018.

Syftet med förhandsregleringen

Syftet med regleringen är att säkerställa att naturgasföretagens verksamhet bedrivs effektivt till låga kostnader.

Kunden ska få betala ett skäligt pris för de olika tjänsterna som omfattas av regleringen. Vidare ska regleringen bidra till att ge kunderna en långsiktig leveranskvalitet och trygga den svenska naturgasförsörjningen.

Naturgasföretagen ska få stabila och långsiktiga villkor för sin verksamhet samtidigt som regleringen stödjer utvecklingen av en väl fungerande naturgasmarknad. Regleringen ska säkerställa att företagen får skälig täckning för sina kostnader och rimlig avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

Vilka naturgasföretag berörs av förhandsregleringen?

De naturgasföretag som bedriver verksamhet med överföring, förgasning och lagring av naturgas berörs av förhandregleringen.

I dagsläget berörs sju företag av regleringen. Fem av dessa företag bedriver också verksamhet på elmarknaden, där en motsvarande reglering redan tillämpas.

Naturgasföretagens intäktsramar 2015-2018

Dokument kring förhandsregleringen