Onsdagen den 24 juli 2015 publicerades kommissionsriktlinjen CACM i Europeiska Unionens Tidning (EUT) och har trätt ikraft den 14 augusti  2015. 

Pågående och avslutade ärenden för CACM

Kommissionsriktlinjen innehåller en rad olika metoder och villkor som Ei ska fatta beslut om. Här nedan kan du ta del av Ei:s pågående, avslutade samt kommande ärenden för kommissionsriktlinjen.

Ärende

Status

Artikel 7 Plan om gemensamt upprätthållande av funktioner hos marknadskopplingsoperatören (MCO) Pågående
Artikel 17 Metod för gemensam nätmodell Pågående
Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning inom respekive region Pågående
Artikel 36 Förslag på back-up metod Pågånde 
Artikel 37 Förslag på algoritmutveckling Pågående
Artikel 40 och 53 Produkter för den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen Pågående
Artikel 41 och 54 Harmoniserade högsta och lägsta priser Pågående
Artikel 45 och 57 Arrangemang för att möjliggöra för fler NEMO:s i ett elområde Pågående
Artikel 59 Förslag på öppnings- och stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden Pågående
Artikel 69 Förslag på en gemensam tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden Pågående
Artikel 73 Metod för fördelning av intäkter från överbelastning Pågående
Artikel 4 Utnämning av nominerade elmarknadsoperatörer Avslutad
Artikel 15 Framtagande av kapacitetsberäkningsregioner Avslutad
Artikel 16 Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata Avslutad

Kommande ärenden

Detta är en översikt över de ärenden som Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer fatta beslut om under åren 2017 och 2018. Observera att framtagandet av dessa metoder och villkor ännu inte har påbörjats och datumen är preliminära när ärendet förväntas komma och när Ei förväntas fatta beslut.

Ärende

Ärendet till Ei

Ei förväntas fatta beslut

Arikel 44 Fastställande av reservförfaranden oklart vilket datum oklart vilket datum
Artikel 74 Metoder för att dela kostnader för omdirigering och motköp maj 2018 november 2018
Artikel 55 Prissättning för intradagskapacitet augusti 2017

januari 2018

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Capacity Allocation and Congestion Managment (CACM)