Ei deltar, inom ramen för ACER, aktivt i dialogen om utformningen av nätföreskrifter och kommisionsriktlinjer. Ei och övriga europeiska tillsynsmyndigheter bistår också ACER i diskussioner med kommissionen och ENTSO-E/ENTSO-G (Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el/gas).

Ei för också, inom ramen för NordREG (samarbetsorganisationen för de nordiska tillsynsmyndigheterna för el), en dialog om hur utformningen av nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer kommer att påverka den nordiska marknaden.

Ei har i uppdrag av regeringen att analysera

Ei har i uppdrag av regeringen att sammanfatta innebörden för varje framtagen nätföreskrift och kommissionsriktlinje.

I sammanfattningen ska en analys av vad den kan förväntas få för konsekvenser för svenska konsumenter, företag och andra aktörer inkluderas. Sammanfattningen ska också innehålla en bedömning av vad möjliga avsteg från nätkoden kan innebära.

Rapportering om respektive nätföreskrift eller kommissionsriktlinje ska ske till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast i samband med att ACER överlämnar sitt yttrande om nätföreskriften eller kommissionsriktlinjen kan antas eller inte till kommissionen.

Viktigt med svenska intressenters synpunkter

För att kunna få ta del av svenska intressenters synpunkter på framtagna nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer bjuder Ei  kontinuerligt in till samråd där Ei informerar om nätföreskriften eller kommissionsriktlinjen och intressenter få möjlighet att lämna sina synpunkter. Synpunkter kan också skickas skriftligen till myndigheten.

Nätföreskrifter och riktlinjer för anslutning - RFG, DCC och HVDC

 Namn

I kraft

Nätföreskrift med krav för nätanslutning av generatorer (RFG) Ja
Nätföreskrift för anslutning av förbrukning (DCC) Ja
Nätföreskrift med krav för nätanslutning av system för högspänd likström av kraftparkmoduler (HVDC) Ja

Kommissionsriktlinjer för marknad - CACM, FCA och EB

 Namn

I kraft

Kommissionsriktlinje för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM)  Ja
Kommissionsriktlinje för förhandstilldelning av kapacitet (FCA) Ja
Kommissionsriktlinje för balanshållning av el (EB) Nej

Nätföreskrifter och riktlinjer för drift - ER och SO

 Namn

I kraft

Kommissionsriktlinje för drift av stamnätet (SO) Nej

Nätföreskrift för nödsituationer och återställning (ER)

Nej

Så här långt har nätföreskriften eller kommissionsriktlinjen kommit i processen

Här kan du se hur långt respektive nätföreskrift eller kommissionsriktlinje för el har kommit i processen.

 Illustration nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer för el.

Skillnaden mellan nätföreskrift och kommissionsriktlinje

Rättstjänsten vid kommissionen har konstaterat att om ett förslag till EU-gemensamma nätföreskrifter medför att flera metoder i framtiden ska arbetas fram av ENTSO-E eller ENTSOG, och som kräver godkännande av tillsynsmyndigheter, så är alternativet att Europeiska kommissionen arbetar om förslaget till en kommissionsriktlinje istället.

Dock är det juridiskt ingen skillnad mellan en nätföreskrift eller kommissionsriktlinje, båda är en förordning och gäller direkt i respektive medlemsstat utan behov av genomförande i nationell lagstiftning.

Intressanta länkar kring nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer

Här neden finner du mer information kring nätföreskrifter (nätkoder) och kommissionsriktlinjer. Viss information är på engelska.

ACER och ENTSO-E har bildat tre europeiska intressentkommittéer.
Kommittéerna arbetar med att förklara nätkoderna för drift, marknad och anslutning.