Tillståndsprövningen syftar till att skydda

Tillståndsprövningen finns för att säkerställa att företag anses som lämplig att driva elnätsverksamhet och för att förhindra att elledningar byggs på ett sätt som skadar människor, djur och natur onödigt mycket.

Tillstånd krävs för alla starkströmsledningar som har en spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för personer eller egendom. Detta inkluderar de 230-voltsledningar vi har i våra bostadshus.

Elledningar som kan byggas utan tillstånd (IKN)

Däremot kan vissa elledningar byggas utan tillstånd. Detta kallas för icke koncessionspliktiga nät och förkortas IKN. Undantagen gäller för bland annat ledningar i byggnader, på tomtmark och inom vissa anläggningar som exempelvis industriområden och idrottsanläggningar. Det finns alltså flera undantag.

Två olika typer av nätkoncession

Det finns två typer av nätkoncession och det är:

 1. Nätkoncession för linje
  Tillstånd för en enskild kraftledning med en bestämd sträckning och berör främst stamnät och regionnät.
 2. Nätkoncession för område
  Tillstånd för att driva elnätsverksamhet inom ett geografiskt område (lokalnät).

Företag som har nätkoncession för område behöver inte ansöka hos Ei om tillstånd för varje ledning som ska byggas. Men man ska vara observant på andra gällande regler som till exempel miljöbalkens regler om samråd, som gör att man ändå måste få ett klartecken från länsstyrelsen innan ledningen får byggas. Nätkoncession för område är också en ensamrätt att distribuera el till i princip alla kunder inom området. Idag finns det ungefär 300 nätkoncessioner för område i Sverige och dessa nätkoncessioner gäller tills vidare (tidigare förnyades de efter 25 år). Eftersom i princip hela Sveriges yta nu är täckt, är det ovanligt att någon ansöker om en ny nätkoncession för område.

När en nätkoncessionsgräns behöver ändras

Man kan behöva ändra en nätkoncessionsgräns om det finns ett glapp i gränsen mellan två nätkoncessioner eller om det visar sig att en gräns blir opraktisk när en ny anläggning ska anslutas.

Ei kan på eget initiativ inleda en gränsändring. De berörda nätbolagen ska i så fall bli kontaktade och få möjlighet att lämna in sina synpunkter. En ansökan om gränsändring ska undertecknas av alla berörda nätföretag och ska innehålla skäl till ändringen, samt så tydliga kartor som möjligt.

Om gränsen ändras kan en eller flera intäktsramar behöva fördelas. Hör av dig till Ei:s avdelning för nätreglering om du har frågor om intäktsramar.

Ansöka om att ändring av nätkoncessionens villkor

Innehavaren av en nätkoncession för område kan när som helst ansöka om att ändra nätkoncessionens villkor. Det vanligaste villkoret som kan behöva ändras är högsta tillåtna spänning. Ei kan på eget initiativ inleda en prövning av villkoren 25 år efter att villkoren senast meddelades. Då kan nätkoncessionen också förenas med nya villkor.

Tvångsförvaltning

Om ett nätföretag på ett allvarligt sätt missköter sig så att man inte fullgör sina skyldigheter, kan hela anläggningen tvångsförvaltas. Det är Ei som ansöker om en tvångsförvaltning hos förvaltningsrätten.

Regler om tvångsförvaltning finns i lagen 2004:875 om särskild förvaltning av vissa elektroniska anläggningar.

Ansöka om nätkoncession för linje

Den som vill bygga eller använda en kraftledning ansöker om nätkoncession för linje hos Ei. I ansökan ska en miljökonsekvensbeskrivning ingå och innan den upprättas måste man hålla samråd med alla som kan bli berörda av ledningen.

Tillståndet att använda en starkströmsledning gäller som utgångspunkt tills vidare. Det kan med tiden uppstå behov att göra förändringar av en ledning. Det kan i ett sådant fall vara svårt att avgöra om förändringen ryms inom gällande nätkoncession eller om det krävs en ansökan om ny nätkoncession.

Energimarknadsinspektionen (Ei) kan inte göra en tolkning av ett redan fattat beslut eftersom den tolkningen inte får någon juridiskt bindande verkan. Det är verksamhetsutövaren själv som måste göra en bedömning av om en viss åtgärd kan genomföras inom ramen för en nätkoncession.

Nätkoncession som har begränsad giltighetstid

Om en nätkoncession har en begränsad giltighetstid och den snart tar slut måste man ansöka om att den ska förnyas. Ansökan ska lämnas in två år innan giltighetstiden går ut. Om giltighetstiden går ut innan en ansökan lämnas in måste man ansöka om ny nätkoncession. En ansökan om förlängd giltighetstid är i nästan alla avseenden likadan som en nyansökan.

Här finner företag och myndigheter som ska upprätta en ansökan om nätkoncession för linje information om hur man gör och vad som gäller.

Så här gör du

Skicka in ansökan i pappersformat tillsammans med digitala filer på USB-minne eller CD-skiva till Ei.

Ansökan i pappersformat ska innehålla nedanstående dokument och skickas in i ett exemplar:

 • ansökningsbrev
 • teknisk beskrivning av den planerade ledningen
 • karta över ledningens föreslagna sträckning
 • bestyrkt förteckning över ägare av de fastigheter som ledningen ska dras fram över eller av fastigheter som på annat sätt berörs av ledningen
 • miljökonsekvensbeskrivning med samrådsredogörelse.

Dessutom ska dessa digitala filer skickas till Ei:

 • digital kopia av hela pappersansökan (PDF-format)
 • markägarförteckning (Excel-format)
 • GIS-filer (karta i digitalt format).

Så här skapar du digitala filer

 1. Skapa helst en PDF‐fil av handlingen, till exempel direkt från Word. Döp varje fil utan å, ä, ö och mellanslag. Till exempel så här: foretagsnamn_ansokan
 2. Tänk på att spara ner varje handling som en separat fil.
 3. Samla alla filer i en mapp och för över dem till ett USB - minne alternativt bränn mappen på en cd-rom skiva.

Skicka ansökningshandlingar i pappersform med originalunderskrifter. Bifoga USB-minnet eller cd‐skivan med det övriga materialet till Ei.

Om du vill veta mer om hur man skickar in en ansökan med digitala filer finns även en lathund i PDF-format som beskriver mer utförligt hur du gör digitala koncessionsansökningar. Lathunden har även en checklista till din hjälp.

Uppgifter i ansökan

Här nedan beskriver vi vilka uppgifter en ansökan bland annat ska innehålla:

 • De överföringsbehov som ledningen ska tillgodose.
 • Den spänning för vilken ledningen är avsedd. Ange om nominell systemspänning enligt svensk standard SS-EN_60038 (www.sis.se). Om ledningen är avsedd för en spänning som inte överstiger högsta tillåtna spänning för de områden med nätkoncession som berörs av ledningen, ska de särskilda skäl som åberopas för ansökningen anges.
 • En teknisk beskrivning av den planerade ledningen. I beskrivningen ska ni ange ledningens konstruktionsspänning, se svensk standard SS-EN_60038 (www.sis.se).
 • Karta över ledningens föreslagna sträckning.
 • De alternativa ledningssträckningar som har undersökts.
 • Resultatet av de samråd som har genomförts.
 • Hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas. Läs mer här om miljöbalken.
 • Miljökonsekvensbeskrivning.
 • Bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av fastigheter som ledningen ska dras fram över eller av fastigheter som på annat sätt berörs av anläggningen.

Viktigt med korrekt samråd

Bild som illustrerar samrådsprocessen i samband med ansöka om nätkoncession för linje

Samråd måste hållas innan miljökonsekvensbeskrivning upprättas

Ett samråd måste hållas innan en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Det är viktigt att genomföra samrådet på ett korrekt sätt eftersom fel i samrådet normalt inte kan kompletteras efter att ansökan har lämnats in till Ei. Vi måste i så fall avvisa ansökan och sökanden får börja om från början. 

Så här handlägger Ei ansökan

När ansökan har kommit in till Ei granskas den för att se om komplettering krävs. Det är vanligt att ett ärende måste kompletteras med vissa handlingar.

Vanliga fel som ofta måste kompletteras i ansökan

 • fastighetsförteckningen är inte undertecknad
 • länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan saknas

Ett väl genomfört samråd och en noggrant utförd miljökonsekvensbeskrivning, där viktiga frågor har belysts och utretts på ett bra sätt, minskar risken för att ansökan behöver kompletteras eller göras om.

Ei skickar ansökan på remiss

Hela ansökan skickas på remiss. Remisstiden är vanligtvis två månader. Under denna tid kan de berörda skicka in synpunkter till Ei. Ei skickar brev till sökanden om att ärendet har skickats på remiss. Vanliga remissinstanser är:

 • Markägare
 • Kommuner
 • Länsstyrelser
 • Försvarsmakten
 • Innehavare av nätkoncession som berörs av ansökan
 • Andra sakägare och intressenter. Det kan exempelvis vara företag, föreningar och liknande som var med i samrådet. Ibland även organisationer som LRF eller lokal naturskyddsförening.

Om länsstyrelsen har beslutat att ledningen innebär en betydande miljöpåverkan kungörs ansökan också i tidningar. Det innebär att vi sätter ut en annons med information om ansökan och hur man gör för att få tag på ansökningsmaterialet.

För de flesta remisser finns handlingarna tillgängliga på vår webb på sidan:

Yttranden som kommer in till oss skickas normalt till sökanden som har en möjlighet att bemöta synpunkterna. Om det behövs skickas sedan sökandens svar till dem som har haft synpunkter.

Så här går slutberedning och beslut till

När remissen är genomförd och sökanden har fått bemöta synpunkterna ska ärendet slutberedas.

Det innebär att Ei tittar på den information som finns i ärendet och avgör om alla nödvändiga uppgifter finns tillgängliga. I detta skede kan det förekomma att nya kompletteringar behövs. Det kan bero på att en remissinstans eller någon annan intressent har pekat på att något är felaktigt eller inte tillräckligt utrett, eller att vi själva gör den bedömningen.

Ei beslutar om ledningen får byggas

Efter att Ei har utrett alla frågor i ärendet fattas ett beslut. Beslutet kan vara att:

 • ledningen får tillstånd
 • ledningen inte får tillstånd
 • hela ansökningsprocessen måste göras om från början.

Även om ledningen tillåts, kan tillståndet förenas med villkor.

Beslutet skickas ut till bland andra sökanden och markägare. Om länsstyrelsen har beslutat att ledningen innebär en betydande miljöpåverkan publiceras en annons med information om beslutet i en eller flera lokaltidningar.

Sökanden och andra som är berörda av beslutet kan överklaga beslut som man är missnöjd med inom tre veckor. Då överlämnas ärendet till en överinstans som i de flesta fall är Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, men för vissa ärenden är regeringen överinstans

Inget arbete får börja förrän Ei gett tillstånd

Inget arbete får påbörjas innan nätkoncessionen har vunnit laga kraft, det vill säga att beslutet inte har överklagats och inte längre kan överklagas. Detta innebär bland annat att man inte får påbörja schaktning, skogsavverkning eller liknande åtgärder för att bereda plats för ledningen.

Den som ändå uppsåtligen eller av oaktsamhet gör det kan dömas till böter eller fängelse i upp till ett år. Dessutom kan Ei förelägga företaget att ta bort ledningen.

Det är alltså viktigt att ta reda på om beslutet har vunnit laga kraft. Kontakta oss om du vill veta hur det ligger till.

Förhandsmedgivande att bygga ledning

Det finns möjlighet att få ett förhandsmedgivande att bygga en ledning eller transformator- eller kopplingsstation redan innan nödvändig nätkoncession har meddelats. Enligt lagen krävs särskilda skäl för ett förhandsmedgivande.

När en sådan ledning är färdig att tas i bruk får Ei medge att ledningen används tills vidare under högst tre år i avvaktan på att ansökan om nätkoncession slutligt avgörs.

Om ett förhandsmedgivande beviljas får sökanden bygga ledningen men måste ändå ansöka om nätkoncession för linje. Om den ansökan senare avslås måste man riva den ledning som man redan har byggt och återställa marken. Det är alltid förenat med risker att använda sig av förhandsmedgivande.

Minimikraven för att förhandsmedgivande ska beviljas är att:

 • det ska vara en hastigt uppkommen situation som måste ligga utanför sökandens kontroll
 • byggandet av ledningen måste föranledas av ett samhällsintresse
 • ansökan ska innehålla tillräckliga uppgifter för att Ei ska kunna konstatera att det är sannolikt att ledningen inte är olämplig mot bakgrund av de regler som gäller för ärenden om nätkoncession för linje, till exempel tillämpliga regler i miljöbalken.

Liten tidsvinst med ett förhandsmedgivande

Behov av förhandsmedgivande kan finnas när en ledning måste byggas snabbt. Tänk på att även en ansökan om förhandsmedgivande måste handläggas, vilket tar tid. I många fall kan ett förhandsmedgivande innebära en ganska liten tidsvinst jämfört med en ansökan om nätkoncession.

Handläggningstider för en ansökan om nätkoncession för linje

Handläggningstiden varierar beroende på många faktorer. Det är komplexa ärenden med många människor, företag och andra intressenter som är berörda. Handläggningstiden hos Ei varierar från mindre än ett år till flera år. Ett ärende kan i princip aldrig handläggas på kortare tid än sex till åtta månader.

En normal handläggningstid kan vara lite mer än ett år och för komplicerande ärenden behövs ofta mer tid än så.

Tillstånd att använda marken och andra tillstånd

När en nätkoncession har meddelats kan det ändå krävas att sökanden ansöker om andra tillstånd hos andra myndigheter. Det kan handla om dispenser för naturreservat eller biotoppskyddande områden.

Det som i princip alltid återstår att lösa innan ledningen kan byggas är frågan om markåtkomst. En nätkoncession ger inte sökanden rätt att använda marken. Istället måste man använda sig av avtalsservitut eller ledningsrätt.

Det är lantmäteriet som är ansvarig myndighet för frågor om ledningsrätt och fastighetsfrågor.

Pågående ärenden

Omprövning av nätkoncession

En nätkoncession för linje gäller som huvudregel tills vidare. Observera dock att innan ellagen ändrades den 1 juni 2013 gällde en nätkoncession i 40 år, och för att förlänga tiden med ytterligare 40 år gjorde företagen en ansökan hos Ei. Nu kan nätkoncessioner istället omprövas av Ei när det har gått 40 år sedan den meddelades.

När en nätkoncession för linje omprövas kan det leda till att kraftledningens sträckning, spänning eller villkor ändras. Om Ei har bestämt att inleda en omprövning fungerar själva prövningen på samma sätt som när någon ansöker om en nätkoncession för linje.

För att Ei ska ompröva en nätkoncession måste det vara motiverat med hänsyn till de intressen som anges i 2­–4 kapitlet i miljöbalken eller något annat angeläget allmänt intresse.

Vem kan begära en omprövning av linje för nätkoncession?

 • Ei kan inleda en omprövning om vi tycker att det finns behov att utreda kraftledningens lämplighet.
 • Kommuner och länsstyrelser kan ansöka hos Ei om att en omprövning ska inledas.
 • Den som har nätkoncession för linjen kan också begära omprövning av den egna linjekoncessionen. Det kan ske om företaget vill veta om kraftledningen är lämplig att finnas kvar i ytterligare 40 år. Exempelvis om företaget planerar en större investering i kraftledningen.

Bindande tolkningsbesked

Skriv ett ansökningsbrev där du tydligt anger ditt ärende. Det vill säga att du ansöker om ett bindande tolkningsbesked. Beskriv situationen och bifoga karta eller ritning som beskriver elledningen samt uppgift om var elledningen finns, till exempel en adress.

Att göra en ansökan är kostnadsfritt.

Så här gör du för att överklaga beslutet

Ei:s bindande besked kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Du har tre veckor på dig att överklaga från och med den dag du tog del av beslutet. Till beslutet ska det finnas en bilaga som förklarar hur du gör för att överklaga.

 1. Överklagandet ska skickas in till Ei, men ställas till mark- och miljödomstolen. Det innebär att brevet du skriver är ställt till mark- och miljödomstolen men kuvertet skickas till Ei. Här finner du postadressen till Ei.
 2. Ange alltid diarienumret för det ärende som du vill överklaga.
 3. Ange tydligt varför du anser att beslutet ska ändras och beskriv vilken ändring du vill ska göras. Du bör även bifoga sådant som du anser har betydelse för ärendet.
 4. Underteckna skrivelsen och uppge ditt namn, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud ska det bifogas en fullmakt från dig.

Att överklaga beslutet är kostnadsfritt. 

Överlåtelse och återkallelse av nätkoncession för linje

För att en nätkoncession för linje ska kunna överlåtas till någon annan måste man ansöka hos Ei.

 • Ansökan ska undertecknas av bägge nätföretagen.
 • Ange tydligt vilken nätkoncession som ska överlåtas och bifoga kartor vid behov.
 • Om intäktsram ska fördelas vid överlåtelsen måste man först skicka in en ansökan om att få intäktsramen fördelad. Överlåtelsen kan inte beviljas förrän Ei har fattat beslut om fördelning av intäktsramen. 

Kontakta Ei:s avdelning för nätreglering vid frågor om intäktsramar.

Återkallelse av nätkoncession för linje och ledningar där koncession har löpt ut

Den som har nätkoncession för linje har en skyldighet att driva ledningen. Det innebär att man inte får ta ledningen ur drift med undantag för kortare perioder då man behöver genomföra underhåll eller liknande.

Om man vill ta bort en ledning som har koncession måste koncessionen återkallas. Man måste få beslut i frågan innan man börjar ta bort ledningen. Även om det rör sig om en ledning vars koncession löpt ut måste beslut om återställningsåtgärder inväntas.

I samband med att en koncession återkallas beslutar Ei om återställningsåtgärder. I ansökan om återkallelse ska följande ingå:

 • Beskrivning av vilka delar den aktuella anläggningen består av till exempel fundament, kablar etc. samt vilka återställningsåtgärder som är aktuella för ledningens samtliga delar.
 • För de delar av ledningsanläggning som eventuellt planeras att lämnas kvar krävs en redogörelse för anläggningsdelens påverkan på den lokala miljön. Beskriv om anläggningsdelarna består av material som kan utgöra en risk eller skulle kunna ha påverkan på miljön (till exempel kreosot), och om det rör sig om markkabel beskriv om den innehåller olja eller PCB.
 • Redogörelsen ska också innehålla en bedömning av vilka risker som finns för att föroreningar sprids till ytvatten och grundvatten liksom en bedömning av vilken påverkan de kvarlämnade elledningsdelarna har på nuvarande och framtida markanvändning.
 • Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckningen. Ange om det finns platsspecifika motstående intressen som krockar med eventuella återställningsåtgärder (till exempel känslig natur-/kulturmiljö).

Redogörelserna som nämns ovan behövs också när en koncession löpt ut. Inte heller i dessa fall får en ledning tas bort innan Ei beslutat om återställningsåtgärder.

Ei kan också på eget initiativ återkalla en nätkoncession

Det kan Ei göra om:

 • elledningen inte längre behövs för en säker elförsörjning
 • anläggningen löses in i samband med tvångsförvaltning
 • företaget inte längre är lämpligt att driva elnätsverksamhet.

En nätkoncession för linje får också återkallas, helt eller delvis, om nätkoncessionshavaren inte har färdigställt en elledning i rätt tid.

Lagar och regler för att bygga och driva kraftledning