Uppdragsbeskrivning för Energimarknadsrådet

Energimarknadsrådets syfte att skapa ett forum för dialog mellan olika intressenter och inspektionens ledning för energimarknadsfrågor har ett råd inrättats. Företrädare för kunder och företag på energimarknaderna har bjudits in att delta genom utsedda representanter som företräder sina respektive organisationer.

Lyfter fram frågeställningar till Ei

Representanterna lyfter fram frågeställningar till Energimarknadsinspektionen som är angelägna utifrån ett kund-, företags- eller samhällsperspektiv och som kan utgöra del av beslutsunderlag för initierande av framtida regelutveckling, tillsyns- eller utredningsinsatser inom myndighetens verksamhet. Rådet ersätter inte det arbete som pågår inom inspektionens olika referensgrupper i enskilda sakfrågor.

Aktuella och framåtblickande frågeställningar

Rådet sammanträder fem gånger per år. Vid två tillfällen träffas företrädare för kunder/konsumenter, vid två tillfällen träffas företrädare för branschen och vid ett tillfälle per år träffas samtliga företrädare tillsammans. Vid varje tillfälle behandlas aktuella eller framtidsblickande frågor inom el, gas och fjärrvärme. Ei föreslår dagordning och synpunkter på dagordningen inhämtas från rådets representanter.

Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson är ordförande för rådet och Ei tillhandahåller resurser för sekretariat och föredragningar.

Minnesanteckningar

Här kan du ta del av minnesanteckningar och presentationer från Energimarknadsrådets möten.

Energimarknadsrådets medlemmar

Består av företrädare för branschens aktörer och för kunder och konsumenter.


För branschens aktörer:

 • EON Elnät Sverige AB
 • Ellevio AB
 • Skellefteå Kraft AB
 • Göteborg Energi AB
 • Tekniska verken
 • Energigas Sverige
 • Energiföretagen Sverige
 • Svenska Kraftnät
 • Swedegas AB
 • Vattenfall Eldistribution AB
 • Oberoende elhandlare

För kunder/konsumenter:

 • Fastighetsägarna
 • Företagarna
 • SABO
 • PRO
 • HSB Riksförbund
 • Svenska Elnätsupproret i GGV
 • Lantmännen
 • Svenskt Näringsliv
 • Sveriges konsumenter
 • Villaägarna
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Riksbyggen
 • Svensk Plastindustriförening
 • SKGS - Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet
 • Hyresgästföreningen Riksförbund 
 • Vi konsumenter