Gemensam europeisk energimarknad

En europeisk energimarknad syftar till att harmonisera och liberalisera EU:s inre marknad för energi. Målet med den inre marknaden för energi är att uppnå en konkurrensutsatt och effektiv europeisk el- och gasmarknad som ska leda till bättre priser och en säkrad och tryggad energiförsörjning i Europa. Kundernas ställning stärks också genom kundernas rätt att på ett enkelt sätt få tillgång till information om exempelvis sin energiförbrukning, hur marknaden fungerar och vart man ska vända sig vid eventuella klagomål.

Tredje paketet

2009 antogs det tredje europeiska lagstiftningspaketet för el och gas, det så kallade tredje paketet. I samband med det stärktes Ei och övriga nationella tillsynsmyndigheters oberoende ställning och Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER skapades. ACER är en central europeisk byrå för samarbete mellan dessa myndigheter.  ACER tar bland annat fram riktlinjer till EU-kommissionens bindande nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer (även kallade nätkoder) för el och gas i Europa.

EU-gemensamma nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer

En gemensam europeisk energimarknad innebär för elmarknaden en kombination av utbyggnad av överföringskapacitet och nya metoder för att tilldela och handla den överföringskapacitet som redan finns.

PCI-projekt Energiinfrastrukturprojekt av gemensamt europeiskt intresse

För att öka utbyggnaden av överföringskapacitet lyfts ett antal projekt upp och klassas som projekt av så kallat PCI-projekt Energiinfrastrukturprojekt av gemensam europeiskt intresse, benämnt Projects of Common Interest (PCI) på engelska.

PCI-projekt har ett särskilt regelverk som syftar till att förenkla och samordna tillståndsprocesser mellan länderna, men också genom regler som ger projektägarna möjlighet att söka särskilda EU-medel för att underlätta finansieringen. Projekten ska bidra till integrering av marknaderna och öka konkurrensen, samt leda till bättre försörjningstrygghet och minska koldioxidutsläppen.

EU-kommissionens sommarpaket

Under 2015 lanserade kommissionen det så kallade sommarpaketet. I EU-kommissionens sommarpaket finns avsiktsförklaringar kring vad kommissionen ser som de viktigaste aspekterna att ta tag i när det gäller europeiska energimarknaderna.

En energiunion

EU-kommissionen har tagit fram en gemensam arbetsplan för hur el- och gasmarknaderna i Europa bör utvecklas de kommande åren. Den 25 februari 2015 offentliggjordes av EU-kommissionen åtgärdspaketet för en energiunion.