Publikationer

search

För närvarande har vi problem med våra publikationer.

Om du inte hittar det du söker, vänligen mejla oss.

Skriv in namnet på det du söker i sökrutan eller välj typ av publikation. Mejla till redaktionen@ei.se om du inte hittar det du letar efter.

 • Incentivizing Continuity of Supply in Sweden

  Skapad: Granskad:

  A revenue cap regulation for electricity distribution system operators (DSOs) has been in place in Sweden since 2012. The national regulatory authority for energy, the Swedish Energy Markets Inspectorate (Ei), determines a revenue cap for each network operator for a period of four years. This paper describes the new incentive scheme for continuity of supply that is first applied in the period 2016-2019. Depending on the performance of the DSO, the incentive scheme may result in a reward or penalty on the financial return to the DSO. In the new incentive scheme, the performance of all DSOs at local level is benchmarked to set individual baselines for each company based on the customer density. The performance indicators SAIDI and SAIFI are differentiated between different customer groups, and the indicator CEMIn is introduced. This paper aims to act as reference material and inspiration to others as well as a chance for Ei to receive feedback valuable for future development.

 • Incentive Scheme for Efficient Utilization of Electricity in Sweden

  Skapad: Granskad:

  As a result of the 2012 Energy Efficiency Directive, the Swedish regulatory authority for energy, the Swedish Energy Markets Inspectorate (Ei), has introduced new rules regarding an efficient utilization of the electric power system. To incentivize distribution system operators (DSOs) to operate their networks in an efficient way, Ei has developed financial incentives within its revenue cap regulation. This paper describes the newly developed incentive scheme in Sweden that aims to incentivize DSOs to a more efficient utilization of power systems; first implemented during the regulatory period 2016-2019. The indicators that are used for measuring to what extent the grid is utilized efficiently are: network losses, cost of the feeding grid and average load factor. This paper aims to act as reference material and inspiration to others as well as a chance for Ei to receive feedback valuable for future development.

 • Sveriges el- och naturgasmarknad 2015 Ei R2016:08

  Skapad: Granskad:

  Varje år sammanfattar Energimarknadsinspektionen (Ei) föregående års utveckling på den svenska el- och naturgasmarknaden. Rapporten omfattar regleringsfrågor, konkurrensfrågor och frågor om försörjningstrygghet. Strukturen på rapporten har tagits fram i samarbete med övriga europeiska tillsynsmyndigheter och EU-kommissionen. Rapporten finns också på engelska The Swedish electricity and natural gas marken Ei R2016:10, se nedan.

 • Villkor för biogas i naturgasnätet Ei R2016:06

  Skapad: Granskad:

  I denna rapport redovisas två uppdrag som Ei fått av regeringen. Båda uppdragen rör biogasens förutsättningar vid samdistribution med naturgas. Det ena uppdraget handlar om att följa det pågående arbetet inom EU rörande gaskvalitet samt att föreslå regler för ökad transparens genom krav på offentliggörande av tekniska regler för nätanslutning. I det andra uppdraget ombads Ei utreda hur införandet av förhandsreglering med intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403) har påverkat den svenska biogasmarknaden.

 • Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen Ei R2016:05

  Skapad: Granskad:

  Prisdialogen är ett branschgemensamt initiativ som syftar till att stärka kundens ställning på fjärrvärmemarknaden, skapa en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring samt bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Ei har utvärderat branschinitiativet Prisdialogen.

 • Slopad schablonavräkning för timmätta kunder? Ei R2016:03

  Skapad: Granskad:

  I juni 2015 fick Ei regeringens uppdrag att närmare studera efterfrågeflexibiliteten i det svenska elsystemet. Syftet med uppdraget är att föreslå åtgärder för att underlätta och påskynda utvecklingen mot en större effektivitet på elmarknaden genom en ökad efterfrågeflexibilitet. Ett första steg är att analysera om det är motiverat att ha kvar de förenklade avräkningsbestämmelserna för timmätta kunder med högst 63 ampere i anslutningsabonnemang. Nedan finns även Sweco:s rapport till Ei "Efffektivitetsvinster på spotmarknaden vid dygnsvis timavräkning - 25 november 2015".

 • Ei:s årsredovisning för energiåret 2015 Ei R2016:02

  Skapad: Granskad:

  Året som gått har varit intensivt. Den stora omdaningen som sker på energimarknaden påverkar Ei i stor utsträckning och våra frågor är högt uppe på agendan både inom EU och i Sverige. Det skapar utmaningar och möjligheter för oss att bidra med förslag och utöva tillsyn för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på marknaden.