Ei fick uppdraget i samband med regleringsbrevet 2017 och uppdraget ska rapporteras till regeringen i november.

Redan 2015 föreslog Ei vilka funktionskrav som skulle finnas på framtidens mätare. Dessa funktionskrav finns beskrivna i rapporten Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09). Nu arbetar Ei med att analysera de synpunkter som kommit in efter att regeringen skickat ut rapporten på remiss.

Varför behövs funktionskrav?

Syftet med funktionskrav på elmätare är att underlätta för kunderna att få mer information om sin elförbrukning, att främja en tillförlitlig och effektiv nätdrift, ge möjlighet till minskad energianvändning och samtidigt en ökad integration av lokal produktion. Kraven ska också bidra till att utveckla marknaden för energitjänster och stödja utvecklingen mot smartare elnät.

Vad är Ei:s uppdrag?

Ei:s uppdrag är att ta fram förslag till de författningsändringar, i förordningsform, som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Bland annat tittar Ei på om något eller några av funktionskraven bör regleras närmare i föreskrifter. Ei gör även en fördjupad integritets- och säkerhetsanalys av de aktuella funktionskraven.

För att få in synpunkter och fånga upp kunskap har Ei en dialog med Swedac och med andra myndigheter som är intressenter i projektet. Ei har även en referensgrupp för projektet med deltagare från energibranschen, bland annat elnätsföretag, energitjänsteföretag och tillverkare av elmätare.

Om du har synpunkter på projektet får du gärna skicka in dem till Ei. Skicka dem då till registrator@ei.se. Ange ärendenummer 2016-103210 i ditt mail.