Regeringen kan också välja att delegera kravställandet till en myndighet. Det innebär i så fall att myndigheten får ta fram föreskrifter om vilka funktionskrav som mätsystem och mätutrustning ska uppfylla.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2017.


Ei arbetar med frågan

Redan i augusti 2014 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå vilka funktionskrav som bör ställas på elmätare i framtiden. Ei redovisade uppdraget i maj 2015 i rapporten Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09).

I årets regleringsbrev har Ei fått i uppdrag att ta fram förslag till de författningsändringar som krävs för att reglera funktionskraven. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2017.